นโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก เน็ตบิซ

ในการดำเนินธุรกิจกับเน็ตบิซ อย่างยั่งยืนและมั่นคง นอกจากท่านจะต้องยึดมั่นต่อความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และศีลธรรมอันดีงามแล้ว ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบในธุรกิจที่ทำ และต้องเคารพและใส่ใจในความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่อยู่ในธุรกิจร่วมกัน โดยเน็ตบิซได้พัฒนานโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ขึ้น เพื่อกำหนดขอบเขตของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของสมาชิก กฎเกณฑ์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและคุ้มครองผลประโยชน์ สิทธิ และเอกสิทธิ์ต่าง ๆ ของสมาชิก โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างขีดจำกัดของสมาชิกแต่อย่างใด ทั้งนี้ นโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกนี้อาจมีการแก้ไข หรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวได้ในอนาคตตามความจำเป็น หรือเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยเน็ตบิซจะทำการแจ้งและเผยแพร่การแก้ไขปรับปรุง ให้ท่านทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เน็ตบิซเห็นสมควร เช่น อีเมล์ หรือเว็บไซต์ เป็นต้น และให้การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว มีผลบังคับใช้ทันทีที่เผยแพร่

 

การสมัครเป็นสมาชิก

 1. ท่านที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของเน็ตบิซจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ เพื่อแสดงการรับรองว่าจะยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุด้านล่าง ดังนี้

ประเภท

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา
 • ในกรณีที่ผู้สมัครยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย จะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอบของผู้สมัครแนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร
 • เป็นนิติบุคคลไทย

เอกสารที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (กรณีมีผู้สมัครร่วม โดยผู้สมัครร่วมต้องมีคุณสมบัติข้างต้นครบถ้วน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
 • เอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรอบรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ในนามนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามนิติบุคคล (ภพ.20)
 • เอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ (ถ้ามี)

 

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้สมัครเดี่ยว หรือสมัครร่วมกับคู่สมรส (สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้สมัครที่จดทะเบียนสมรสเป็นสามี-ภรรยา หรือมีเอสารรับรองจากทางราชการเท่านั้น)
 2. ไม่อนุญาตให้มีการสมัครซ้อน (มากกว่า 1 รหัสต่อคน)
 3. ผู้สมัครจะได้รับบัตรสมาชิก และคู่มือธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อดำเนินการสมัครและชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 4. เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลตอบแทนใดๆ ให้ท่าน หากท่านไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องต่อเน็ตบิซ ภายใน 5 วัน นับจากวันที่สมัครสมาชิก

สมาชิกที่สมัครร่วมกับคู่สมรส

 1. สามี - ภรรยา ต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
 2. กรณีสมาชิกทั้งสอง ต่างเคยสมัครมีรหัสสมาชิกเป็นของตนเองก่อนสมรส สามารถกระทำได้ดังนี้ 

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิก

ต่างฝ่ายต่างดำเนินธุรกิจภายใต้รหัสสมาชิกของตนเอง โดยมีผู้สปอนเซอร์และสายงานตามเดิม

 1. ในกรณีที่สมาชิกทั้งสองสมัครร่วม โดยมีรหัสสมาชิกเดียวกัน ต่างมีสิทธิ์รับรางวัลต่าง ๆ ร่วมกัน ในกรณีที่มีการหย่าร้าง และทั้งสองฝ่ายยินยอมให้แบ่งทรัพย์สิน รางวัลจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน

การเสียชีวิต และการสืบทอดมรดก

 1. กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต สาบสูญ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย เน็ตบิซจะทำการโอนสิทธิ์ในบัญชีให้กับบุคคลตามคำสั่งศาลเท่านั้น ทั้งนี้ เอกสารที่จะใช้ยื่นต่อเน็ตบิซ ต้องเป็นเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อให้เน็ตบิซสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได้

การสมัครใหม่ / เปลี่ยนสายงาน

 1. เน็ตบิซไม่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผู้สปอนเซอร์ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น การกรอกชื่อผู้สปอนเซอร์ผิด ในการกรอกใบสมัครแรกเข้าเท่านั้น และจำเป็นต้องแก้ไขชื่อผู้สปอนเซอร์ภายในวันที่ทำการสมัคร ในเวลาทำการของเน็ตบิซเท่านั้น
 2. กรณีท่านได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของเน็ตบิซแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้ง จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

11.1 การสมัครใหม่ภายใต้ผู้สปอนเซอร์รายเดิม ท่านสามารถยื่นเอกสารเพื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในช่วงระยะเวลาใดก็ได้

11.2 การสมัครใหม่ภายใต้ผู้สปอนเซอร์รายใหม่ ท่านจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (Business Owner – BO) ใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อได้ทำการลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก (เน็ตบิซจะพิจารณาวันที่ลาออกตามวันที่ที่เน็ตบิซได้บันทึกรับในใบลาออก) โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่ปรากฏว่าท่านได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11.3 (ในที่นี้หมายความรวมถึงการดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยบัญชีสมาชิกของบุคคลอื่นด้วย)

ในช่วงระยะเวลาที่ท่านไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ใหม่กับเน็ตบิซได้ เพื่อรอการสมัครใหม่ ท่านต้องระงับการดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่กำหนดข้างล่างนี้

 1. การแนะนำผู้มุ่งหวัง
 2. การสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
 3. การจำหน่ายสินค้า
 4. การเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนา หรือทำกิจกรรมใด ในทุกรูปแบบ กับสมาชิกท่านอื่น ๆ
 5. การได้รับผลตอบแทนจากสมาชิกท่านอื่น ๆ
 6. การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสมาชิกท่านอื่น

รักษาสิทธิ์ในบัญชีผู้ร่วมธุรกิจ และดาวน์ไลน์ในองค์กร

 1. ท่านจะสามารถรักษาดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนเองได้นั้น จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าภายใต้รหัสสมาชิกของท่านอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน (โดยนับตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิก) มิฉะนั้นเน็ตบิซจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) รวมถึงเสียสิทธิ์ในการเป็นอัพไลน์ของดาวน์ไลน์ที่อยู่ภายใต้ตนเองทั้งหมด และไม่สามารถใช้รหัสสมาชิกดังกล่าวสั่งซื้อสินค้า หรือดำเนินกิจการใดๆ กับเน็ตบิซได้อีก โดยเน็ตบิซจะถือว่าท่านได้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) กับทางเน็ตบิซ และให้ถือว่าสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ท่านนั้นได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ

การลาออก

 1. ท่านสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ได้ โดยทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เน็ตบิซ การลาออกจะมีผลก็ต่อเมื่อเน็ตบิซได้ลงวันที่รับใบลาออกนั้นๆ

การดำเนินธุรกิจอิสระ

 1. สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ทุกท่านคือนักธุรกิจอิสระ การประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความพยายามของตนเอง ระหว่างเน็ตบิซกับสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ไม่มีความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้าง
  1. สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะผูกมัดให้เน็ตบิซ ทำตามข้อตกลงหรือทำสัญญาในนามของเน็ตบิซ และสร้างหนี้ให้กับเน็ตบิซ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม
  2. สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) จะต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความไม่เป็นธรรม หรือให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจน หรือการกระทำในลักษณะนำข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตบิซ โดยในที่นี้หมายรวมถึงสินค้า กิจกรรมทางการตลาดของเน็ตบิซ มาใช้เปรียบเทียบ กล่าวอ้าง แสดงความคิดเห็นหรือพูดจาเพื่อใส่ร้าย ดูหมิ่นบุคคลอื่น หรือเน็ตบิซอื่น (รวมทั้งคู่แข่ง) รวมถึงกิจกรรมทางการค้าของบุคคลเหล่านั้น

14.3 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ต้องไม่ใช่ชื่อเน็ตบิซ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตราสินค้า สโลแกนของเน็ตบิซ โดยปราศจากการยินยอมจากเน็ตบิซ และสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ต้องไม่กล่าวให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็น “ลูกจ้าง” ของเน็ตบิซ และ/หรือ ไม่ใช้เอกสารและอุปกรณ์ทางสำนักงานของเน็ตบิซ

14.4 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ไม่ควรกล่าวอ้างหรือแนะนำตัวกับบุคคลอื่น ว่าตนมีสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ร่วมธุรกิจในการกระทำใด ๆ ในเน็ตบิซทุกกรณี

14.5 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ต้องยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะศึกษาและทำความ เข้าใจกฎเกณฑ์และข้อกำหนดตามกฎหมายของธุรกิจขายตรง และการตลาดแบบตรง รวมถึง

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง

14.6 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ต้องดำเนินการจ่ายภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

14.7 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) มีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่เน็ตบิซร้องขอ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ท่านจะต้องไม่ส่งเสริม โน้มน้าว ชักจูง ชี้ชวนให้ความช่วยเหลือ นำเสนอผลประโยชน์ หรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ให้สมาชิกต่างสายงานย้ายมาอยู่ในสายงานของตน หากเกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น ทางเน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโยกย้ายทั้งสายงาน กลับมาอยู่สายงานเดิม โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเน็ตบิซจะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ครั้งที่ 1 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ผู้กระทำผิดได้รับหนังสือเตือนเป็น ลายลักษณ์อักษร

ครั้งที่ 2 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ผู้กระทำผิดได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และเน็ตบิซจะทำ

การยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) รวมถึงสิทธิในการเป็นศูนย์บริการ สมาร์ทช้อป ทันที พร้อมทั้งตัดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ท่านนั้น และสมาร์ทช้อป จะได้รับ อาทิ โบนัสจากแผนการตลาด โบนัสการบริหารสมาร์ทช้อป จากโปรโมชั่นต่าง ๆ โปรโมชั่นท่องเที่ยง กองทุนต่าง ๆ เป็นต้น

ครั้งที่ 3 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ผู้กระทำผิดถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกของเน็ตบิซ อย่าง “ถาวร” และไม่ได้รับสิทธิในการสมัครใหม่ในทุกกรณี

นโยบายและระเบียบการสั่งซื้อ

 1. สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) สามารถใช้ดุลยพินิจในการซื้อสินค้าได้โดยอิสระ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อสินค้า ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่สั่งซื้อสินค้าเพื่อการกักตุนมากเกินความจำเป็น หรือเกินกว่าที่ตนเองจะทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้า หรือเกินกว่าจำนวนที่จะซื้อไปใช้ส่วนตัว ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยท่านควรจำหน่ายหรือบริโภคสินค้าไปแล้วอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินค้าที่ได้สั่งซื้อในครั้งนั้น ๆ ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป ทั้งนี้เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการขายสินค้าของท่าน รวมถึงเอกสารการขายสินค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง
 2. ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองที่เน็ตบิซทุกสำนักงานทั่วประเทศ หรือซื้อผ่านทางเว็บไซต์ โทรสาร โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เน็ตบิซได้จัดหาไว้ให้ ซึ่งสินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าจะมีการชำระเงินค่าสินค้าได้ครบถ้วนก่อน
 3. ท่านต้องสั่งซื้อสินค้าภายในวันสุดท้ายตามที่เน็ตบิซกำหนด เพื่อให้การซื้อสินค้าดังกล่าวถูกนำไปพิจารณาคุณสมบัติ และคำนวณโบนัสในรอบนั้น ๆ
 4. การยกเลิกบิลทุกชนิด เช่น การสั่งซื้อ การแจงยอด ฯลฯ ต้องกระทำภายในวันที่ท่านได้ออกบิล และภายในวันและเวลาทำการของเน็ตบิซเท่านั้น
 5. เนื่องจากสินค้าของเน็ตบิซทุกชิ้น สั่งซื้อด้วยเงินสด ดังนั้นกรุณาแจ้งขอรับใบเสร็จทุกครั้งเมื่อมีการสั่งซื้อ
 6. สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) จำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าของ เน็ตบิซ ในราคาขายปลีกตามที่กำหนดไว้ให้กับลูกค้า
 7. สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ต้องไม่จำหน่าย โชว์ หรือส่งออกสินค้าของ เน็ตบิซไปยังต่างประเทศ ยกเว้นว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเน็ตบิซ
 8. เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ไม่รับการสั่งซื้อสินค้า จากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิก และในการสั่งซื้อสินค้าจากเน็ตบิซสมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกด้วยทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน
 9. เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใดการกักตุนสินค้า การดำเนินธุรกิจแบบปิระมิด และการขายตัดราคา

 1. การขายและแผนการตลาด ระบุให้ขายสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว ดังนั้น เน็ตบิซ  ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการกักตุนสินค้า หรือทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก หรือเหตุผลที่ไม่สมควรที่จะซื้อตุนไว้เอง เพื่อรักษาตำแหน่งสำหรับโบนัส หรือผลตอบแทนในระบบการตลาด และการขายหรือการสร้างระบบปีระมิด
 2. ห้ามมิให้สมาชิกขายสินค้าต่ำกว่าราคาขายปลีกที่กำหนดไว้ หากทางเน็ตบิซพบเห็นหรือรับทราบการกระทำดังกล่าว เน็ตบิซจะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ครั้งที่ 1 สมาชิกผู้กระทำผิด ได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ครั้งที่ 2 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ผู้กระทำผิดได้รับหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และเน็ตบิซ จะทำการยกเลิกสถานการณ์เป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) รวมถึงสิทธิ์ในการเป็นศูนย์บริการสมาร์ทช้อป ทันที พร้อมทั้งตัดสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ท่านนั้น และศูนย์บริการสมาร์ทช้อป จะได้รับ อาทิ โบนัสจากแผนการตลาด โบนัสจากการบริหารศูนย์บริการสมาร์ทช้อป โบนัสจากโปรโมชั่นต่าง ๆ เป็นต้น

ครั้งที่ 3 สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ผู้กระทำผิดถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกของเน็ตบิซ 

อย่าง “ถาวร” และไม่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครใหม่ในทุกกรณี

การจำหน่ายสินค้า และการนำเสนอแผนธุรกิจ

 1. ท่านต้องจำหน่ายสินค้าตามราคาที่เน็ตบิซ กำหนดไว้เท่านั้น
 2. ท่านในฐานะ สมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) มีหน้าที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้า ท่านจำเป็นต้องอธิบายและกรอกข้อความสำคัญในการซื้อขายสินค้า ต้องลงนามในสัญญาดังกล่าว วันที่ซื้อและวันที่ส่งมอบสินค้า และส่งมอบสำเนาให้กับผู้ซื้อ รวมถึงต้องอธิบายถึงรายละเอียดของสินค้า ราคาของสินค้า และวิธีการชำระเงินท่านจำเป็นต้องอธิบายถึงสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าจากท่านหรือเน็ตบิซ
 3. ท่านไม่สามารถจำหน่ายหรือกระจายสินค้า หรือแสดงสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของเน็ตบิซด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ณ สถานที่ที่มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้ายขายยา ร้านสหกรณ์ สถานศึกษา งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ตลาด อินเตอร์เน็ต หรือสถานที่ใด ๆ ที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกับสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็ตบิซทั้งนี้ ท่านจะต้องยื่นเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมรายละเอียดของกิจกรรมที่จะเข้าร่วมมายังเน็ตบิซล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน และจะต้องได้รับความยินยอมจากเน็ตบิซก่อนที่จะดำเนินการขายได้การนำเสนอสินค้าและแผนธุรกิจ

 1. การนำเสนอสินค้าและโอกาสทางธุรกิจ ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงานของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง ท่านจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลในบ้านลูกค้า ผู้มุ่งหวัง หรือผู้ที่ครอบครองสถานที่นั้นก่อน และต้องไม่กระทำการอันเป็นการรับกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
 2. ท่านควรแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกของเน็ตบิซ หรือบัตรประจำตัวประชาชนก่อนทุกครั้ง
 3. ในการนำเสนอสินค้าและโอกาสทางธุรกิจนั้น ท่านจะต้องให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า แผนธุรกิจ และผตอบแทนตามที่เน็ตบิซประกาศ และจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. ไม่กล่าวอ้างหรือนำเสนอข้อมูลสินค้าเกินกว่าความเป็นจริง
  2. ห้ามเปลี่ยนแปลงราคา จำนวน น้ำหนัก ขนาดบรรจุของสินค้า รวมทั้งระดับความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ
  3. ห้ามนำเสนอขายสินค้าที่ไม่ใช่ของเน็ตบิซ
  4. ห้ามแนะนำหรือกล่าวอ้างในลักษณะที่ทำให้ลูกค้า หรือผู้มุ่งหวังเข้าใจว่า สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ด้วยการแนะนำคนอื่นเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) เท่านั้น
  5. ห้ามทำให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเข้าใจผิดว่า การสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) จะได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกที่เน็ตบิซกำหนด หรือสามารถซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อได้
  6. ห้ามรับประกันว่าจะมีรายได้ที่แน่นอน และห้ามแสดงเอกสารทางการเงินที่ได้รับจากเน็ตบิซ
  7. ห้ามทำให้บุคคลใด ๆ ก็ตามเข้าใจผิดว่าจะสามารถประสบความสำเร็จธุรกิจนี้ได้แม้ไม่ได้ตั้งใจ หรือกล่าวอ้างต่อลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามหรือเวลา หรือใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  8.  ต้องแจ้งลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังทราบว่า รายได้หรือผลตอบแทนที่ได้รับนั้น ต้องมาจากการจำหน่ายสินค้าของเน็ตบิซให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และต้องรักษาระดับดังกล่าวไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สปอนเซอร์

 1. ผู้สปอนเซอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับสมาชิกรายใหม่ๆ ช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นเรียนรู้ธุรกิจ และให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในช่วงเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
 2. นำเสนอแผนการตลาของเน็ตบิซต่อสมาชิก
  1. ต้องแจ้งให้สมาชิกรายใหม่ ๆ ทราบว่าไม่มีรายได้เกิดขึ้นจากการให้สปอนเซอร์สมาชิกรายใหม่ และ 
  2. ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกไม่มีความจำเป็นต้องซื้ออะไร นอกจากชำระค่าสมาชิก 300 บาท หรือได้รับการยกเว้นค่าสมัครสมาชิกเมื่อซื้อสินค้ามูลค่าไม่น้อยกว่า 2,500 บาท โดยผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่จะได้รับัตรสมาชิก และคู่มือธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก

 1. ไม่มีการรับประกันรายได้และรับรองความสำเร็จให้กับสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความทุ่มเท และความพยายามในการสร้างยอดขายส่วนตัว และโบนัสจากการสร้างยอดขายของทีมงาน
 2. เน็ตบิซได้กำหนดราคาขายปลีกสำหรับสินค้าทุกชิ้นของเน็ตบิซ และห้ามมิให้สมาชิกขายต่ำกว่าราคาที่เน็ตบิซได้กำหนดไว้
 3. สมาชิกต้องไม่นำเสนอคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้าของเน็ตบิซในทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีสิทธิกล่าวอ้างสรรพคุณของสินค้าเกิดกว่าที่ระบุไว้ในฉลากหรือข้างขวด หรือเอกสาร อย่างเป็นทางการของเน็ตบิซ รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการให้ข้อมูลที่บิดเบือน
 4. สมาชิกไม่ควรกล่าวอ้าง หรือนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับสินค้าหรือการจำหน่ายสินค้าของเน็ตบิซ
 5. สมาชิกต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบและสินค้าของเน็ตบิซในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ การประกาศแจ้ง หรือการนำเสนอในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
 6. สมาชิกควรอธิบายให้ทราบถึงวิธีการใช้ และคำเตือนที่ระบุอยู่บนฉลากข้างขวด ในระหว่างที่ทำการนำเสนอสินค้าเหล่านั้น
 7. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอการชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ หรือเกรียกร้องให้เน็ตบิซรับผิดชอบจากความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้สินค้าของเน็ตบิซหรือการนำสินค้าไปใช้ในทางที่ผิด
 8. เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิการรับประกันความพอใจ สมาชิกควรเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าเปลี่ยนสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันให้ โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าและจ่ายเฉพาะส่วนต่าง หรือเป็นการจ่ายคืนตามราคา ณ วันที่ซื้อสินค้า ทั้งนี้สินค้ามีการรับประกันความพอใจภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อ
 9. สมาชิกควรส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
 10. สมาชิกควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจ และนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมสมาชิก และมไควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่อาจนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้กับทีมงานและเน็ตบิซ
 11. การรับซื้อคืน
  1. เมื่อสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก จำเป็นต้องส่งบัตรสมาชิกคืนให้กับเน็ตบิซ
  2. เน็ตบิซจะรับซื้อคืนสินค้าที่สมาชิกยังมิได้จำหน่ายและอยู่ในสภาพที่ยังขายได้อยู่ (โดยสินค้าที่นำมาคืน ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน) รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และชุดคู่มือดำเนินธุรกิจที่สมาชิกซื้อไปภายใน 12 เดือนสุดท้ายก่อนยกเลิกสมาชิกภาพ โดยเน็ตบิซจะคืนเงินให้กับสมาชิกตามราคาที่ได้ซื้อไป หักค่าดำเนินการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาซื้อสุทธิ และเน็ตบิซอาจหักยอดผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่สมาชิกได้รับไป โดยพิจารณาจากยอดซื้อของสินค้าที่ส่งคืน
  3. สมาชิกต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ทำการของเน็ตบิซและแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อประกอบการแจ้งคืนสินค้า
  4. สมาชิกจะได้เช็คเงินคืนภายใน 15 วันทำการ หลังจากการคืนสินค้า
  5. กฎการรับซื้อสินค้าของเน็ตบิซใช้ได้กับสินค้าของเน็ตบิซ ที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่รวมถึงสินค้าที่ทางเน็ตบิซได้จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายตามที่มีการระบุแจ้งให้ทราบว่าไม่รับเปลี่ยนหรือคืน และไม่รวมกรณีของสินค้าหรือสื่อส่งเสริมการขายต่าง ๆ ที่มิได้มาจากการเห็นชอบหรืออนุมัติโดยเน็ตบิซ ดังนั้นสมาชิกที่ซื้อสินค้าดังกล่าวนี้ต้องเข้าใจว่าเน็ตบิซไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่อย่างใดในการซื้อสินค้าดังกล่าว

 

สมาชิก และฏกข้อบังคับจากกระทรวงสาธารณสุข

 1. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้วินิจฉัยหรือแนะนำให้ใช้สินค้าของเน็ตบิซเพื่อการรักษาโรคหรืออาการต่าง ๆ อย่างชี้ชัด
 2. กฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้กล่าวอ้าง หรือใช้คำว่า “รักษา” เพื่อเป็นการป้องกันประชาชน หรือบุคคลทั่วไป ออกจากบุคคลที่เจตนาแนะนำว่ามีบางสิ่งที่สามารถใช้วินิจฉัย และรักษาโรค แทนเครื่องมือและการรักษาทางการแพทย์ได้

โบนัส

 1. การจ่ายโบนัสถือตามวันในปฏิบัติเป็นหลัก โดยเน็ตบิซจะจ่ายโบนัสพร้อมส่งบันทึกการจ่ายโบนัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไปให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติรับโบนัสในแต่ละเดือน
 2. กรณีที่มีการคำนวณโบนัสรายเดือนคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้รับโบนัส ให้โทรศัพท์ถึงเน็ตบิซ(ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานที่ท่านได้สังกัดอยู่) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่จ่ายโบนัส
 3. กรณีที่สมาชิกทั้งสองท่านอ้างว่าให้การสปอนเซอร์สมาชิกรายเดียวกัน เน็ตบิซจะถือตามบันทึกเอกสารการสมัครอันดับแรกของสำนักงานใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ไม่สมัครมากกว่า 1 รหัส (Undercutting) หมายถึงว่า
  1. ให้การสปอนเซอร์สมาชิกจากสายงานอื่น
  2. ให้กรสปอนเซอร์ภรรยาที่สามีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว หรือในทางกลับกัน
  3. สมัครเป็นลูกทีมในสายงานอื่น ในขณะที่ยังดำเนินธุรกิจในนามของสมาชิกเดิมอยู่ด้วย
 5. กรณีเกิดเหตุการณ์ “undercutting” ผลที่ตามมาคือ
  1. ความเป็นสมาชิกของสมาชิกท่านนั้นจะถูกยกเลิก หามสมาชิกท่านนั้นรับสมัครลูกทีมหรือคู่สมรสของลูกทีมจากสายงานอื่น
  2. สมาชิกทุกท่านที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนย้ายกลับไปที่ผู้สปอนเซอร์เดิม
  3. กรณีพบว่าคู่สมรส (A) ของสมาชิก (B) ไปสมัครเป็นลูกทีมของกลุ่มอื่น ความเป็นสมาชิกของ A จะถูกยกเลิก และลูกทีมทั้งหมดของ A จะถูกโอนย้ายมาให้กับ B
  4. ไม่มีการพิจารณาจ่ายโบนัสย้อนหลังให้การให้ความร่วมมือ

 1. นโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมไปถึงหลักทางจรรยาบรรณ ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางระหว่างเน็ตบิซและสมาชิก รวมทั้งเป็นการปกป้องสิทธิของทั้ง 2 ฝ่าย สมาชิกท่านที่ละเมิดนโยบาย ระเบียบการ และหลักการดำเนินธุรกิจดังกล่าว จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก
 2. สมาชิกจำเป็นต้องทราบนโยบาย ระเบียบการ และหลักการดำเนินธุรกิจ
 3. เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เน็ตบิซจะดำเนินการส่งบันทึกแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปให้กับสมาชิกเป็นครั้งคราว ดังนั้นสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จะไม่ได้รับการยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. นโยบาย ระเบียบการ และหลักการในการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น ถูกบรรจุอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งสมาชิกได้กรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ลงชื่อรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิก

 1. เน็ตบิซมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิก หากพบว่ามีการละเมิดนโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจ แม้ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความเป็นสมาชิกจะถูกยกเลิก หากสมาชิกให้การสปอนเซอร์กับญาติสนิท (พี่น้อง ผู้ปกครอบ หรือลูกหลาน) ซึ่งภายหลังถูกพบว่าสมาชิกดังกล่าวไม่มีการดำเนินธุรกิจจริง (ด้วยการสมัครโดยใช้ชื่อปลอม)
 3. หากสมาชิก (ให้การสปอนเซอร์กับญาติสนิทที่ได้ดำเนินธุรกิจจริง) ถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก ญาติสนิทดังกล่าวมีสิทธิที่จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ด้วยเช่นกัน หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
 4. เน็ตบิซจะยกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) หากพบว่าสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 2 บริษัท ในเวลาเดียวกัน
 5. กรณียกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ดาวน์ไลน์ของสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ (BO) ที่ถูกยกเลิกจะได้รับการขยับไปเป็นดาวน์ไลน์ของผู้สปอนเซอร์ที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่าขึ้นไปเป็นการถาวร

การเปลี่ยนแปลง

 1. เน็ตบิซขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสิ่งจำเป็น เพื่อความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทําให้การค้นหาข้อมูลของคุณสะดวกและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น คุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลที่ดีบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับคุณ ในบางกรณีมีความจําเป็นที่จะทําให้เว็บไซต์ทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล