สมาร์ทช้อป (NETBiZ SMART SHOP)

เน็ตบิซเชื่อมั่นในศักยภาพของท่านในการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นเน็ตบิซจึงนำเสนอรางวัลสำหรับท่านนักธุรกิจที่มีศักยภาพ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และสามารถเป็นเจ้าของร้านค้า หรือสมาร์ทช้อปของเน็ตบิซ (NETBiZ SMART SHOP) ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าถาวร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่จำหน่ายสินค้าของเน็ตบิซให้กับเครือข่ายสายงานของท่าน รวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ ด้วย 

โดยโบนัสสำหรับสมาร์ทช้อปนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ คำนวณเปอร์เซ็นต์ตามยอดการสั่งซื้อในเดือนนั้นๆ ของสมาร์ทช้อปของท่านสูงสุด 20% ของพีวี และส่วนที่สอง คือ หากท่านมีดาวน์ไลน์เปิดเป็นสมาร์ทช้อปเช่นกัน ท่านจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมจากยอดการสั่งซื้อของสมาร์ทช้อปดาวน์ไลน์โดยคำนวณจากส่วนต่างของเปอร์เซนต์ที่สมาร์ทช้อปของท่านและสมาร์ทช้อปของดาวน์ไลน์ได้รับต่างกันกี่เปอร์เซนต์ ซึ่งท่านจะได้รับโบนัสส่วนต่างโดยคำนวณเปอร์เซนต์ของพีวีที่สมาร์ทช้อปดาวน์ไลน์ได้ทำการสั่งซื้อรวมกันกับเปอร์เซนต์ยอดซื้อผ่านสมาร์ทช้อปของท่านแล้วรวมกันสูงสุดที่ 20% (คิดจากส่วนต่างเปอร์เซ็นต์ที่สมาร์ทช้อปของท่านพึงจะได้รับ)

 

 

  

Smart Shop Sales Volume (PV)

ยอดสั่งซื้อของสมาร์ทช้อป (พีวี)

Smart Shop Bonus

โบนัสสมาร์ทช้อป

น้อยกว่า 30,000 พีวี

-

30,000 พีวี – 59,999 พีวี

10%

60,000 พีวี – 139,999 พีวี

15%

140,000 พีวี ขึ้นไป

20%
วิธีการคำนวณโบนัสสมาร์ทช้อป


ท่านจะได้รับโบนัสสมาร์ทช้อป 15%

= 120,000 x 15%

รวมเป็นเงินโบนัสสมาร์ทช้อปทั้งสิ้น

= 18,000  บาท

หากท่านมียอดสั่งซื้อผ่านสมาร์ทช้อป  120,000 พีวี

หมายเหตุ :        รักษายอดซื้อส่วนตัวขั้นต่ำ 600 พีวี 

บริษัทจะจ่ายโบนัสสมาร์ทช้อปให้ท่านเดือนละ  1 ครั้ง (คำนวณรอบวันที่ 1-31)  

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเป็นสมาร์ทช้อป

 1. การพิจารณาแต่งตั้ง
  • สมาร์ทช้อปตกลงที่จะรับมอบสินค้าเพื่อการจัดจำหน่าย  ให้การบริการ  และกระจายสินค้าจากบริษัท บริษัทตกลงที่จะจัดหาสินค้าของบริษัท  ให้แก่ สมาร์ทช้อป   เพื่อการจัดจำหน่าย  ให้การบริการ  และกระจายสินค้าจากบริษัท แต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้  รวมถึงข้อกำหนดของ สมาร์ทช้อปที่บริษัทกำหนดด้วย
  • คู่สัญญาตกลงกันว่าสินค้าของบริษัททั้งหมดที่ส่งมอบให้แก่สมาร์ทช้อปในทุกวัตถุประสงค์และเจตนา   ทรัพย์สินของบริษัทและสินค้าที่อยู่ในคลังทั้งหมดซึ่งมอบแก่ สมาร์ทช้อป  จะถูกเก็บในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติและสถานที่ที่ระบุไว้เท่านั้น  ห้ามมิให้สมาร์ทช้อป  เก็บสินค้าที่ได้รับในสถานที่อื่นใด
  • คู่สัญญาตกลงกันว่าบริษัทมีสิทธิ์อำนาจเด็ดขาดในการอนุมัติการแต่งตั้ง สมาร์ทช้อป  และกำหนด จำนวน สมาร์ทช้อป  พร้อมทั้งกำหนด พื้นที่อาณาเขตในการจำหน่ายสินค้า ให้การบริการ และกระจายสินค้า ตามดุลยพินิจของบริษัท
  • สมาร์ทช้อป จะต้องมียอดซื้อขั้นต่ำในครั้งแรก 300,000 บาท ในกรณีที่เป็นสมาชิกใหม่ของบริษัท

ในกรณีที่เป็นสมาชิกของบริษัทอยู่แล้ว  ท่านต้องรักษาโบนัสคลาสขั้นต่ำ SD & Up ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป  และจะต้องมียอดซื้อขั้นต่ำในครั้งแรก 300,000 บาท  บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาสินค้า  โดยจะแจ้งให้ สมาร์ทช้อป  ทราบล่วงหน้าหลักอย่างน้อย 30 วัน

 1. ความรับผิดชอบของสมาร์ทช้อป
 • สมาร์ทช้อป ต้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ  ในกรณีที่พบว่า สมาร์ทช้อป ปฏิบัติการนอกพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ  โดยดุลยพินิจของบริษัท  จะถือว่า สมาร์ทช้อป กระทำผิดต่อนโยบาย  ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • สมาร์ทช้อป ต้องบันทึกการขายสินค้าให้กับสมาชิกหรือผู้บริโภคในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของบริษัททุกครั้ง  
 • สมาร์ทช้อป จะต้องตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นที่บริษัทได้ทำการส่งมอบให้โดยทันที  เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าปริมาณและสินค้าชนิดนั้นถูกต้องตรงกับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่  หากสินค้าไม่ถูกต้องตามใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน สมาร์ทช้อป  จะต้องปฏิเสธการรับมอบสินค้าทันที  และติดต่อกลับมายังบริษัท สำนักงานที่ขายสินค้าให้กับท่านภายในวันถัดไป
 • สมาร์ทช้อป จะต้องมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ต่อเดือน 
  • สมาร์ทช้อป จะต้องมียอดจำหน่ายในทุกไตรมาส ไม่ต่ำกว่า 450,000 บาทต่อไตรมาส ในกรณีที่ยอดรวมไม่ถึง 450,000 บาท บริษัทเปิดโอกาสให้ภายในไตรมาสถัดไป ต้องทำยอดให้ถึง 450,000 บาท ในกรณียอดจำหน่ายในไตรมาสถัดไปยังไม่ถึง 450,000 บาท ติดต่อกัน 2 ไตรมาส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกสัญญา สมาร์ทช้อป  โดยลดสถานะลงมาเป็นสมาชิก ยังมีสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าแต่จะไม่ได้ค่าตอบแทนจากยอดส่งซื้อตามเงื่อนไขของ สมาร์ทช้อป 
  • สมาร์ทช้อป จะต้องมียอดจำหน่ายในทุกไตรมาส  หากไม่มียอดจำหน่ายในไตรมาสใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกสัญญา สมาร์ทช้อป 
  • เงื่อนไขของการกลับมาเป็น สมาร์ทช้อป อีกครั้งหลังจากถูกปรับลดสถานะ คือ สมาร์ทช้อปจะต้องบรรลุเป้าหมายมียอดสั่งซื้อไตรมาสละ 450,000 บาท ติดต่อกัน 2 ไตรมาส ถึงจะได้รับการปรับขึ้นเป็น สมาร์ทช้อป  อีกครั้ง
 • สมาร์ทช้อป ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท   และต้องตอบรับการสอบถามจากบริษัทหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทโดยทันที หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ บริษัท จะถือว่าสมาร์ทช้อป กระทำการโดยมิชอบและผิดสัญญา
 • สมาร์ทช้อป ต้องไม่ค้างชำระค่าสินค้า  หรือค่าบริการใดๆ ตามที่บริษัทกำหนด  ทั้งบางส่วนหรือเต็มจำนวน 
 • สมาร์ทช้อปต้องเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง รวมถึงการอบรมต่างๆซึ่งบริษัทจัดไว้ให้กับทางสมาร์ทช้อปโดยเฉพาะซึ่งสมาร์ทช้อป ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนี้
 • สมาร์ทช้อป ต้องตรวจสอบข้อมูลในระบบการสมัครสมาชิกและต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน  พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ก่อนที่จะยื่นแก่บริษัท
 • การร้องขอ ข้อเสนอ  คำแนะนำใดๆ ก็ตามที่ส่งให้แก่บริษัท  ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การส่งเสริมการขาย การให้สินน้ำใจ การสร้างแบบแผนเพื่อการแข่งขัน  และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดที่ทาง สมาร์ทช้อป  เป็นผู้ริเริ่ม  ต้องได้รับการตรวจแก้ไขและอนุมัติโดยบริษัทก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
 • สมาร์ทช้อป ต้องกระทำการโดยซื่อสัตย์  สุจริต  ตรงไปตรงมา และต้องจัดหาบริการให้กับสมาชิกต่างๆให้ดีที่สุด  ไม่ว่ามาจากกลุ่มของตนเองหรือไม่ก็ตาม
 • สมาร์ทช้อป ต้องเก็บรักษาและดูแลสินค้าที่ได้รับมอบเป็นอย่างดี  หากบริษัทมีการตรวจพบว่าสินค้าที่ได้เก็บรักษาโดย สมาร์ทช้อป  เกิดมีความเสียหายก่อนส่งมอบให้ลูกค้า   บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตักเตือน   ตลอดจนเลิกสัญญา  ทั้งนี้โดยดุลยพินิจของบริษัท
 • สมาร์ทช้อป ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ลูกค้า  ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากการเก็บรักษา  และไม่ได้ดูแลสินค้าตามวิธีการและข้อกำหนดของบริษัท 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทําให้การค้นหาข้อมูลของคุณสะดวกและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น คุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลที่ดีบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับคุณ ในบางกรณีมีความจําเป็นที่จะทําให้เว็บไซต์ทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล