1. นโยบายการแก้ไขข้อร้องเรียน

  มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต https://nb.abpo.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ให้ข้อมูลได้ และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

  การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

  https://nb.abpo.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

  https://nb.abpo.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง https://nb.abpo.co.th ได้ทั้ง 3 ช่องทาง

              ช่องทางที่ 1       จดหมายทางไปรษณีย์

              ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง บริษัท เอบีพีโอ จำกัด เลขที่ 296 อาคารเคเอสพี ชั้น 2บี ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

              ช่องทางที่ 2       จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิสก์ (อีเมล์)

              ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ ได้ที่ info.nb@abpo.co.th

              ช่องทางที่ 3       ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์

              ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th โดยสามารถกรอกรายละเอียด แจ้งเรื่องที่ต้องการจะร้องเรียนได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือ คลิกที่นี่

              ** แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด แจ้งเรื่องร้องเรียน อยู่ด้านล่าง ถัดจากแผนที่ลงมาในหน้า “ติดต่อเรา”

  ช่องทางการระงับพิพาทโดยกลไกภายนอก

  หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้โดยติดต่อไปยัง

              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)

              ที่อยู่ : 440/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

              โทรศัพท์ : 0-2547-5960

              โทรสาร : 0-2547-5973

              อีเมล์ : e-Commerce@dbd.go.th

              เว็บไซต์ : www.dbd.go.th
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทําให้การค้นหาข้อมูลของคุณสะดวกและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น คุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลที่ดีบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับคุณ ในบางกรณีมีความจําเป็นที่จะทําให้เว็บไซต์ทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล