นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด (หมายความรวมถึง “เอบีพีโอ” และ/หรือ “บริษัท” และ/หรือ “เรา” และ/หรือ https://nb.abpo.co.th) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทนการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยเราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงชื่อ – นามสกุล อายุ เพศ วันเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (และหมายเลขประจำตัวอื่น ๆ) หมายเลขพาสปอร์ต ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลทางการเงินและการธนาคาร (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) จากท่านเมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิก หรือต่ออายุสมาชิก ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท การสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือกิจกรรมใด ๆ ซึ่งบริษัทจะได้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก
 • เพื่อดำเนินการคำนวณรางวัลและโบนัสต่าง ๆ
 • เพื่อยืนยันความเป็นสมาชิก และคุณสมบัติของการเข้าร่วมโปรโมชั่น และรางวัลต่าง ๆ
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน
 • เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท
 1. ระดับของการโอนส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (ซึ่งอาจจะหมายถึงใน หรือนอกประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ในข้อ 1 และรวมถึงบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

 • ผู้สปอนเซอร์ของท่าน
 • บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงธนาคาร ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการบริหารจัดการ การสื่อสารต่าง ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ชำระเงิน การพิมพ์ หรือการให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้
 • ผู้ตรวจสอบและหน่อยงานราชการ
 1. ผลกระทบอันเนื่องมาจากการไม่ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เรากำหนดไว้ หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถให้บริการในกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1

 1. สิทธิในการเข้าถึงและแก้ไข

ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอดูข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นผู้ให้ไว้ และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นให้ถูกต้อง โดยท่านจะต้องเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือส่งอีเมล์คำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลมาที่ info.nb@abpo.co.th

 1. การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

ทางเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์ และทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้า หรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเมนู “ติดต่อเรา” ในหน้าหลักเว็บไซต์ของบริษัท หรืออีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าหลักของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใจ 3 วันทำการ

 1. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th เพื่อค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท โดยท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านใหแก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากบริษัท ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่บริษัทกำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ โดยส่งอีเมล์มาที่ info.nb@abpo.co.th เว็บไซต์ของบริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล

 • วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • การดูหน้าหลักเว็บเพจต่างๆ
 • ประเภทของการสืบค้น
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 • การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทอาจทำการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการตาง ๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น บริษัทอาจใช้ระบบ “คุ้กกี้” (Cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุ้กกี้” นั้นคือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมข้อมูลของเว็บไซต์นั้น กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดย “คุ้กกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเก็บข้อูลของท่านดังต่อไปนี้

 • หมายเลขไอดี (IP Address)
 • ชนิดของบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
 • เว็บเพจ (Webpage) ที่เข้าเยี่ยมชม
 • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time)
 • เว็บไซต์ที่อ้างอิงเว็บของบริษัท (Referring Website)
 1. การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ http://nb.abpo.co.th นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวมหรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทต้องการเก็บข้อมูลโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร

 • ชื่อ - นามสกุล
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
 • อีเมล์
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสสปอร์ต หรือหมายเลขบัตรประจำตัวอื่นๆ

ให้กับเว็บไซต์ของบริษัท  ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมล์มายังบริษัท บริษัทจะเก็บเนื้อหาในอีเมล์ ที่อยู่ของอีเมล์ และการโต้ตอบอีเมล์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าหลักที่ของบริษัท ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

 • ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ของบริษัทในการดำเนินการ หรือ
 • ข้อมูลที่ส่งต่อเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตาที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th ได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัท ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

            ในการณ์นี้เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าหลักเสมอ เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th อาจทำการตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของบริษัท และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทนั้นจะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลบังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน

 1. กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 1. การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวส่งให้กับผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือส่งอีเมล์คำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลมาที่ info.nb@abpo.co.th

 1. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค โปรแกรมมิ่ง (Programming) และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน โดยเจ้าหน้าหลักที่ของบริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลการสมัครหลังจากที่ท่านได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่าน https://nb.abpo.co.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทําให้การค้นหาข้อมูลของคุณสะดวกและเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น คุกกี้จะจัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลที่ดีบนเว็บไซต์ของเราเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพกับคุณ ในบางกรณีมีความจําเป็นที่จะทําให้เว็บไซต์ทํางานได้อย่างถูกต้อง โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล