นโยบาย  ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจ เน็ตเวิร์ก มาร์เก็ตติ้ง

ของสมาชิก บริษัท เอบีพีโอ จำกัด

ในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท เอบีพีโอ จำกัด อย่างยั่งยืนและมั่นคง นอกจากท่านจะต้องยึดมั่นต่อความถูกต้อง  ความซื่อสัตย์  และศีลธรรมอันดีงามแล้ว  ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบในธุรกิจที่ทำ  และต้องเคารพและใส่ใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่ในธุรกิจร่วมกัน   โดยบริษัท เอบีพีโอ จำกัด  ได้พัฒนานโยบาย  ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตของสิทธิ   หน้าหลักที่  ความรับผิดชอบต่างๆ ของสมาชิก   กฎเกณฑ์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและคุ้มครองผลประโยชน์  สิทธิ  และเอกสิทธิ์ต่างๆ ของสมาชิก  โดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างขีดจำกัดของสมาชิกแต่อย่างใด  ทั้งนี้ นโยบาย  ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกนี้อาจมีการแก้ไข  หรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวได้ในอนาคตตามความจำเป็น  หรือเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด  โดยบริษัทจะทำการแจ้งและเผยแพร่การแก้ไขปรับปรุงให้ท่านทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม  ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทเห็นสมควร  เช่น  อีเมล์  หรือเว็บไซต์  เป็นต้น  และให้การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันทีที่เผยแพร่

การสมัครเป็นสมาชิก

 1. ท่านที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด จะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์  เพื่อแสดงการรับรองว่าจะยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจ  โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุด้านล่าง ดังนี้

ประเภท

บุคคลธรรมดา

นิติบุคคล

คุณสมบัติ

·     ผู้สมัครจะต้องเป็นคนไทยมีอายุไม่น้อยกว่า 18  ปีบริบูรณ์

·     มีความสามารถในการทำนิติกรรมสัญญา

·     ในกรณีที่ผู้สมัครยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์  หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะทางกฎหมาย  จะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองของผู้สมัครแนบมาพร้อมเอกสารการสมัคร

·     กรณีผู้สมัครเป็นคนต่างชาติ  จะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยได้

·     เป็นนิติบุคคลไทย

เอกสารที่ต้องใช้

·     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

·     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง (ในกรณีที่ผู้สมัครยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

·     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครร่วม (กรณีมีผู้สมัครร่วม  โดยผู้สมัครร่วมต้องมีคุณสมบัติข้างต้นครบถ้วน)

·     สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

·     เอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

·     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

·     สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

·     สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  ประเภทออมทรัพย์ในนามนิติบุคคล

·     สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีในนามนิติบุคคล (ภพ.20)

·     เอกสารทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมประทับตราเป็นสำคัญ (ถ้ามี)

 

 

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครโดยใช้ชื่อตนเองเป็นผู้สมัครเดี่ยว หรือสมัครร่วมกับคู่สมรส  (สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้สมัครที่จดทะเบียนสมรสเป็นสามี-ภรรยา  หรือมีเอกสารรับรองจากทางราชการเท่านั้น)
 2. ไม่อนุญาตให้มีการสมัครซ้อน (มากกว่า 1 รหัสต่อคน)
 3. ผู้สมัครจะได้รับบัตรสมาชิก และคู่มือธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อดำเนินการสมัครและชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลตอบแทนใดๆ ให้ท่าน หากท่านไม่ยื่นเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  ต่อบริษัท  ภายใน 5 วันนับจากวันที่สมัครเป็นสมาชิก

สมาชิกที่สมัครร่วมกับคู่สมรส

 1. สามี-ภรรยา ต้องมีสถานภาพการเป็นสมาชิกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น
 2. กรณีที่สมาชิกทั้งสอง ต่างเคยสมัครมีรหัสสมาชิกเป็นของตนเองก่อนสมรส  สามารถกระทำได้ดังนี้
  • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิก
  • ต่างฝ่ายต่างดำเนินธุรกิจภายใต้รหัสสมาชิกของตนเอง โดยมีผู้สปอนเซอร์และสายงานตามเดิม
 3. ในกรณีที่สมาชิกทั้งสองสมัครร่วมโดยมีรหัสสมาชิกเดียวกัน ต่างมีสิทธิรับรางวัลต่างๆ ร่วมกัน  ในกรณีที่มีการหย่าร้าง   และทั้งสองฝ่ายยินยอมให้แบ่งทรัพย์สิน  รางวัลจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน

การเสียชีวิต และการสืบทอดมรดก

 1. กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต สาบสูญ  ไร้ความสามารถ  เสมือนไร้ความสามารถ  หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย  บริษัทจะทำการโอนสิทธิ์ในบัญชีให้กับบุคคลตามคำสั่งศาลเท่านั้น  ทั้งนี้  เอกสารที่จะใช้ยื่นต่อบริษัทต้องเป็นเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อให้บริษัทสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาได

การสมัครใหม่ / เปลี่ยนสายงาน

 1. บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนผู้สปอนเซอร์ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็น  เช่น  การกรอกชื่อผู้สปอนเซอร์ผิดในการกรอกใบสมัครแรกเข้าเท่านั้น  และจำเป็นต้องแก้ไขชื่อผู้สปอนเซอร์ภายในวันที่ทำการสมัคร  ในเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น
 2. กรณีท่านได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด แล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้ง  จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • การสมัครใหม่ภายใต้ผู้สปอนเซอร์รายเดิม ท่านสามารถยื่นเอกสารเพื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในช่วงระยะเวลาใดก็ได้
 • การสมัครใหม่ภายใต้ผู้สปอนเซอร์รายใหม่ ท่านจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกนักธุรกิจใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้ทำการลาออกจากการเป็นสมาชิกนักธุรกิจไปแล้วอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่ลาออก (บริษัทจะพิจารณาวันที่ลาออกตามวันที่ที่บริษัทได้บันทึกรับในใบลาออก)  โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่ปรากฏว่าท่านได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (ในที่นี้หมายความรวมถึงการดำเนินกิจกรรมโดยอาศัยบัญชีสมาชิกของบุคคลอื่นด้วย)
 • ในช่วงระยะเวลาที่ท่านไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกนักธุรกิจใหม่กับบริษัทได้ เพื่อรอการสมัครใหม่  ท่านต้องระงับการดำเนินกิจกรรมใดๆ ตามที่กำหนดข้างล่างนี้
  • การแนะนำผู้มุ่งหวัง
  • การสั่งซื้อสินค้าในราคาสมาชิก
  • การจำหน่ายสินค้า
  • การเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนา หรือทำกิจกรรมอื่นใดในทุกรูปแบบ กับสมาชิกท่านอื่นๆ
  • การได้รับผลตอบแทนจากสมาชิกท่านอื่นๆ
  • การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับสมาชิกท่านอื่นๆ

การรักษาสิทธิ์ในบัญชีผู้ร่วมธุรกิจ และดาวน์ไลน์ในองค์กร

 1. ท่านจะสามารถรักษาดาวน์ไลน์ในองค์กรธุรกิจของตนเองได้นั้นจะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าภายใต้รหัสสมาชิกของท่านอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน (โดยนับตั้งแต่วันที่สมัครสมาชิก)  มิฉะนั้นบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ รวมถึงเสียสิทธิ์ในการเป็นอัพไลน์ของดาวน์ไลน์ที่อยู่ภายใต้ตนเองทั้งหมด  และไม่สามารถใช้รหัสสมาชิกดังกล่าวสั่งซื้อสินค้า  หรือดำเนินกิจการใดๆ กับบริษัทได้อีก  โดยบริษัทจะถือว่าท่านได้สิ้นสภาพการเป็นสมาชิกนักธุรกิจกับทางบริษัท  และให้ถือว่าสมาชิกนักธุรกิจท่านนั้นได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติ

การลาออก

 1. ท่านสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกนักธุรกิจได้ โดยทำการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท  การลาออกจะมีผลก็ต่อเมื่อบริษัทได้ลงวันที่รับใบลาออกนั้นๆ

การดำเนินธุรกิจอิสระ

 1. สมาชิกนักธุรกิจทุกท่านคือนักธุรกิจอิสระ การประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความพยายาม ของตนเอง  ระหว่างบริษัทกับสมาชิกนักธุรกิจไม่มีความสัมพันธ์แบบนายจ้างกับลูกจ้าง
 • สมาชิกนักธุรกิจไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะผูกมัดให้บริษัททำตามข้อตกลงหรือทำสัญญาในนามของบริษัท และสร้างหนี้ให้กับบริษัทไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม
 • สมาชิกนักธุรกิจจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความไม่เป็นธรรม  หรือให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน  หรือไม่ชัดเจน  หรือการกระทำในลักษณะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท  โดยในที่นี้หมายรวมถึงสินค้า  กิจกรรมทางการตลาดของบริษัท  มาใช้เปรียบเทียบ  กล่าวอ้าง  แสดงความคิดเห็นหรือพูดจาเพื่อใส่ร้าย  ดูหมิ่นบุคคลอื่น  หรือบริษัทอื่น  (รวมทั้งคู่แข่ง) รวมถึงกิจกรรมทางการค้าของบุคคลเหล่านั้น
 • สมาชิกนักธุรกิจต้องไม่ใช้ชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า  ชื่อทางการค้า  ตราสินค้า  สโลแกนของบริษัท  โดยปราศจากการยินยอมจากบริษัท  และสมาชิกนักธุรกิจต้องไม่กล่าวให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็น “ลูกจ้าง” ของบริษัท  และ/หรือ  ไม่ใช้เอกสารและอุปกรณ์ทางสำนักงานของบริษัท
 • สมาชิกนักธุรกิจไม่ควรกล่าวอ้างหรือแนะนำตัวกับผู้อื่นว่าตนมีสิทธิพิเศษในการเป็นผู้ร่วมธุรกิจในการกระทำใดๆ ในบริษัทในทุกกรณี
 • สมาชิกนักธุรกิจต้องยอมรับหน้าหลักที่ความรับผิดชอบในการที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกฎเกณฑ์และข้อกำหนดตามกฎหมายของธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง รวมถึงกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงและการตลาดแบบตรง
 • สมาชิกนักธุรกิจต้องดำเนินการจ่ายภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
 • สมาชิกนักธุรกิจมีหน้าหลักที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้าแก่ผู้บริโภค รวมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทร้องขอ

หน้าหลักที่และความรับผิดชอบ

 1. สมาชิกนักธุรกิจจะต้องไม่ส่งเสริม โน้มน้าว  ชักจูง  ชี้ชวน  ให้ความช่วยเหลือ  นำเสนอผลประโยชน์   หรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ให้สมาชิกต่างสายงานย้ายมาอยู่ในสายงานของตน  หากเกิดการกระทำดังกล่าวขึ้น  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโยกย้ายทั้งสายงานกลับมาอยู่สายงานเดิมโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลัก  และบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ครั้งที่ 1       สมาชิกนักธุรกิจผู้กระทำผิดได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ครั้งที่ 2       สมาชิกนักธุรกิจผู้กระทำผิดได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  และบริษัทจะทำการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ  รวมถึงสิทธิในการเป็นเอบีพีโอ สมาร์ทช้อป ทันที  พร้อมทั้งตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกนักธุรกิจท่านนั้น  และเอบีพีโอ สมาร์ทช้อป จะได้รับ  อาทิ  โบนัสจากแผนการตลาด  โบนัสการบริหารเอบีพีโอ สมาร์ทช้อป  โบนัสจากโปรโมชั่นต่างๆ  กองทุนต่างๆ เป็นต้น

ครั้งที่ 3       สมาชิกนักธุรกิจผู้กระทำผิดถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด อย่าง “ถาวร”  และไม่ได้รับสิทธิในการสมัครใหม่ในทุกกรณี

นโยบายและระเบียบการสั่งซื้อ

 1. สมาชิกนักธุรกิจสามารถใช้ดุลยพินิจในการซื้อสินค้าได้โดยอิสระ โดยไม่มีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อสินค้า  ทั้งนี้ท่านจะต้องไม่สั่งซื้อสินค้าเพื่อการกักตุนมากเกินความจำเป็น  หรือเกินกว่าที่ตนเองจะทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้า  หรือเกินกว่าจำนวนที่จะซื้อไปใช้ส่วนตัว  ภายในระยะเวลา 1 เดือน  โดยท่านควรจำหน่ายหรือบริโภคสินค้าไปแล้วอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินค้าที่ได้สั่งซื้อในครั้งนั้นๆ ก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าในครั้งถัดไป  ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการขายสินค้าของท่าน  รวมถึงเอกสารการขายสินค้าปลีกที่เกี่ยวข้อง
 2. สมาชิกนักธุรกิจสามารถสั่งซื้อสินค้าของเอบีพีโอได้ด้วยตนเองที่ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด ทุกสำนักงาน ทั่วประเทศ  หรือซื้อผ่านทางเว็บไซต์  โทรสาร  โทรศัพท์  หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทได้จัดหาไว้ให้  ซึ่งสินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าจะมีการชำระเงินค่าสินค้าให้ครบถ้วนก่อน
 3. สมาชิกนักธุรกิจต้องสั่งซื้อสินค้าภายในวันสุดท้ายตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้การซื้อสินค้าดังกล่าวถูกนำไปพิจารณาคุณสมบัติและคำนวณโบนัสในรอบนั้นๆ
 4. การยกเลิกบิลทุกชนิด เช่น การสั่งซื้อ การแจงยอด ฯลฯ ต้องกระทำภายในวันที่ท่านได้ออกบิล และภายในเวลาทำการของบริษัทเท่านั้น
 5. เนื่องจากสินค้าของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด ทุกชิ้นสั่งซื้อด้วยเงินสด ดังนั้นกรุณาแจ้งขอรับใบเสร็จทุกครั้งเมื่อมีการสั่งซื้อ
 6. สมาชิกนักธุรกิจจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าของเอบีพีโอในราคาขายปลีกตามที่กำหนดไว้ให้กับลูกค้า
 7. สมาชิกนักธุรกิจต้องไม่จำหน่าย โชว์  หรือส่งออกสินค้าของเอบีพีโอไปยังต่างประเทศ  ยกเว้นว่าจะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท
 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับการสั่งซื้อสินค้าจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิก และในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท  สมาชิกต้องแสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกด้วยทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า และอุปกรณ์ส่งเสริมการขายโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าหลักแต่อย่างใด

การกักตุนสินค้า  การดำเนินธุรกิจแบบปิระมิด  และการขายตัดราคา

 1. การขายและแผนการตลาดระบุให้ขายสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัว ดังนั้น  บริษัทห้ามไม่ให้สมาชิกทำการกักตุนสินค้า  หรือทำการสั่งซื้อในปริมาณมาก  หรือเหตุผลที่ไม่สมควรที่จะซื้อตุนไว้เองเพื่อรักษาตำแหน่งสำหรับโบนัส หรือผลตอบแทนในระบบการตลาด และการขายหรือการสร้างระบบปิระมิด
 2. ห้ามมิให้สมาชิกขายสินค้าต่ำกว่าราคาขายปลีกที่กำหนดไว้ หากทางบริษัทพบเห็นหรือรับทราบการกระทำ ดังกล่าว  บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ครั้งที่ 1       สมาชิกนักธุรกิจผู้กระทำผิดได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ครั้งที่ 2       สมาชิกนักธุรกิจผู้กระทำผิดได้รับหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  และบริษัทจะทำการยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ  รวมถึงสิทธิในการเป็นเอบีพีโอ สมาร์ทช้อป ทันที  พร้อมทั้งตัดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกนักธุรกิจท่านนั้น  และเอบีพีโอ สมาร์ทช้อป จะได้รับ  อาทิ  โบนัสจากแผนการตลาด  โบนัสการบริหารเอบีพีโอ สมาร์ทช้อป  โบนัสจากโปรโมชั่นต่างๆ  โปรโมชั่นท่องเที่ยว  กองทุนต่างๆ เป็นต้น

ครั้งที่ 3       สมาชิกนักธุรกิจผู้กระทำผิดถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด อย่าง “ถาวร”  และไม่ได้รับสิทธิในการสมัครใหม่ในทุกกรณี

การจำหน่ายสินค้า และการนำเสนอแผนธุรกิจ

 1. สมาชิกนักธุรกิจต้องจำหน่ายสินค้าตามราคาที่บริษัท เอบีพีโอ จำกัด กำหนดไว้เท่านั้น
 2. ท่านในฐานะสมาชิกนักธุรกิจของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด มีหน้าหลักที่ส่งมอบเอกสารการซื้อขายสินค้า ท่านจำเป็นต้องอธิบายและกรอกข้อความสำคัญในการซื้อขายสินค้าต้องลงนามในสัญญาดังกล่าว วันที่ซื้อและวันที่ส่งมอบสินค้า และส่งมอบสำเนาให้กับผู้ซื้อ รวมถึงต้องอธิบายถึงรายละเอียดของสินค้า ราคาของสินค้า และวิธีการชำระเงิน ท่านจำเป็นต้องอธิบายถึงสิทธิในการยกเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าจากท่าน หรือบริษัท เอบีพีโอ จำกัด
 3. ท่านไม่สามารถจำหน่ายหรือกระจายสินค้าหรือแสดงสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของบริษัทด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ณ สถานที่ที่มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีก  ร้านค้าส่ง  ร้านขายยา  ร้านสหกรณ์  สถานศึกษา  งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ  ตลาด  อินเทอร์เน็ต  หรือสถานที่ใดๆ ที่มีกิจกรรมใกล้เคียงกับสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท  ทั้งนี้  ท่านจะต้องยื่นเอกสารแสดงความประสงค์พร้อมรายละเอียดของกิจกรรมที่จะเข้าร่วมมายังบริษัทล่วงหน้าหลักอย่างน้อย 30 วัน  และจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อนที่จะดำเนินการขายได้

การนำเสนอสินค้าและแผนธุรกิจ

 1. การนำเสนอสินค้าและโอกาสทางธุรกิจ ณ ที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ทำงานของลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง  ท่านจะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าหลัก  หรือได้รับอนุญาตจากบุคคลในบ้านลูกค้า  ผู้มุ่งหวัง  หรือผู้ที่ครอบครองสถานที่นั้นก่อน  และต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ลูกค้า  หรือผู้มุ่งหวัง  หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
 2. ท่านควรแสดงบัตรประจำตัวสมาชิกของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด หรือบัตรประชาชนก่อนทุกครั้ง
 3. ในการนำเสนอสินค้าและโอกาสทางธุรกิจนั้น ท่านจะต้องให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า  แผนธุรกิจ  และผลตอบแทนตามที่บริษัทประกาศ  และจะต้องดำเนินการ ดังนี้
  • ไม่กล่าวอ้างหรือนำเสนอข้อมูลสินค้าเกินกว่าความเป็นจริง
  • ห้ามเปลี่ยนแปลงราคา จำนวน  น้ำหนัก  ขนาดบรรจุของสินค้า  รวมทั้งระดับความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ
  • ห้ามนำเสนอขายสินค้าที่ไม่ใช่ของบริษัท
  • ห้ามแนะนำหรือกล่าวอ้างในลักษณะที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเข้าใจว่าสามารถประสบความสำเร็จ ในธุรกิจนี้ได้ด้วยการแนะนำคนอื่นเข้ามาเป็นสมาชิกนักธุรกิจเท่านั้น
  • ห้ามทำให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังเข้าใจผิดว่าการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกนักธุรกิจจะได้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าที่ต่ำกว่าราคาขายปลีกที่บริษัทกำหนด หรือสามารถซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อได้
  • ห้ามรับประกันว่าจะมีรายได้ที่แน่นอน และห้ามแสดงเอกสารทางการเงินที่ได้รับจากบริษัท
  • ห้ามทำให้บุคคลใดๆ ก็ตามเข้าใจผิดว่าจะสามารถประสบความสำเร็จธุรกิจนี้ได้แม้ไม่ได้ตั้งใจ หรือ กล่าวอ้างต่อลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามหรือเวลา  หรือใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • ต้องแจ้งลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังทราบว่ารายได้หรือผลตอบแทนที่ได้รับนั้นต้องมาจากการจำหน่ายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และต้องรักษาระดับดังกล่าวไว้

หน้าหลักที่ความรับผิดชอบของผู้สปอนเซอร์

 1. ผู้สปอนเซอร์มีหน้าหลักที่รับผิดชอบในการทำงานร่วมกับสมาชิกรายใหม่ๆ ช่วยเหลือให้เขาเหล่านั้นเรียนรู้ธุรกิจ  และให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจในช่วงเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
 2. นำเสนอแผนการตลาดของบริษัทต่อสมาชิก
 • ต้องแจ้งให้สมาชิกรายใหม่ๆ ทราบว่าไม่มีรายได้เกิดขึ้นจากการให้สปอนเซอร์สมาชิกรายใหม่  และ
 • ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกไม่มีความจำเป็นต้องซื้ออะไร นอกจากชำระค่าสมาชิก 300 บาท หรือได้รับยกเว้นค่าสมัครสมาชิกเมื่อซื้อสินค้ามูลค่าไม่น้อยกว่า 1,500 บาท  โดยผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่จะได้บัตรสมาชิก  และคู่มือธุรกิจใบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หน้าหลักที่ความรับผิดชอบของสมาชิก

 1. ไม่มีการรับประกันรายได้และรับรองความสำเร็จให้กับสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความทุ่มเท และความพยายามในการสร้างยอดขายส่วนตัวและโบนัสจากการสร้างยอดขายของทีมงาน
 2. บริษัทได้กำหนดราคาขายปลีกสำหรับสินค้าทุกชิ้นของบริษัท และห้ามมิให้สมาชิกขายต่ำกว่าราคาที่บริษัท ได้กำหนดไว้
 3. สมาชิกต้องไม่นำเสนอคุณภาพและคุณสมบัติของสินค้าของบริษัทในทางที่ไม่ถูกต้อง และ ไม่มีสิทธิกล่าวอ้างสรรพคุณของสินค้าเกินกว่าที่ระบุไว้ในฉลากหรือข้างขวดหรือเอกสารอย่างเป็นทางการของบริษัท   รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการให้ข้อมูลที่บิดเบือน
 4. สมาชิกไม่ควรกล่าวอ้างหรือนำเสนอข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับสินค้า หรือ  การจำหน่ายสินค้าของบริษัท  เอบีพีโอ จำกัด
 5. สมาชิกต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบและสินค้าของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด ในทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร  สิ่งตีพิมพ์  การประกาศแจ้ง  หรือการนำเสนอในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
 6. สมาชิกควรอธิบายให้ทราบถึงวิธีการใช้ และคำเตือนที่ระบุอยู่บนฉลากข้างขวด ในระหว่างที่ทำการนำเสนอสินค้าเหล่านั้น
 7. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หรือเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบจากความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าของบริษัท   หรือการนำสินค้าไปใช้ในทางที่ผิด
 8. เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความประสงค์จะใช้สิทธิการรับประกันความพอใจ สมาชิกควรเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าเป็นเปลี่ยนสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันให้โดยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม  หรือเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าและจ่ายเฉพาะส่วนต่าง  หรือเป็นการจ่ายคืนตามราคา ณ วันที่ซื้อ  ทั้งนี้สินค้ามีการรับประกันความพอใจภายใน  30  วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

กรณีสมาชิกนักธุรกิจต้องการคืนสินค้า  ซึ่งได้รับคืนมาจากลูกค้าหรือผู้บริโภค ท่านสามารถทำได้โดยแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าหลักที่ของบริษัทตามช่องทางที่กำหนด (โทรศัพท์ / อีเมล / LINE OFFICIAL) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้สั่งซื้อสินค้านั้นจากทางบริษัท (พิจารณาจากวันที่ใน “ใบกำกับภาษี/ใบเร็จรับเงิน” เป็นหลัก) และบริษัทจะดำเนินการคืนค่าสินค้าให้กับสมาชิกนักธุรกิจภายใน 15 วัน  นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า (โดยจะต้องแนบ “ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน” ตัวจริง มาพร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืนด้วยทุกครั้ง)

กรณีผู้บริโภคต้องการคืนสินค้า  สามารถทำได้โดยแจ้งกลับมายังเจ้าหน้าหลักที่ของบริษัทตามช่องทางที่กำหนด (โทรศัพท์ / อีเมล / LINE OFFICIAL) ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า และบริษัทจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าให้กับผู้บริโภคภายใน 15 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า (โดยจะต้องแนบ “ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกำกับสินค้า / Retail Invoice” ตัวจริง มาพร้อมกับสินค้าที่ต้องการคืนด้วยทุกครั้ง  กรณีส่งคืนทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้าให้กับทางบริษัท)

 1. สมาชิกควรส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าพร้อมกับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
 2. สมาชิกควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจ  และนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมสมาชิก  และไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่อาจนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาให้กับทีมงานและบริษัท
 3. การรับซื้อคืน
 • เมื่อสมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก จำเป็นต้องส่งบัตรสมาชิกคืนให้กับบริษัท
 • บริษัทเอบีพีโอ จำกัด จะรับซื้อคืนสินค้าที่สมาชิกยังมิได้จำหน่ายและอยู่ในสภาพที่ยังขายได้อยู่ (โดยสินค้าที่นำมาคืนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน) รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย และชุดคู่มือดำเนินธุรกิจที่สมาชิกซื้อไปภายใน 12 เดือนสุดท้ายก่อนยกเลิกสมาชิกภาพ  โดยบริษัทจะคืนเงินให้กับสมาชิกตามราคาที่ได้ซื้อไป  หักค่าดำเนินการสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาซื้อสุทธิ  และบริษัทอาจหักยอดผลประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกได้รับไป  โดยพิจารณาจากยอดซื้อของสินค้าที่ส่งคืน
 • สมาชิกต้องมาติดต่อด้วยตนเอง ณ  สถานที่ทำการของบริษัท  เอบีพีโอ จำกัด และแสดงใบเสร็จรับเงินต้นฉบับเพื่อประกอบการแจ้งคืนสินค้า
 • สมาชิกจะได้เช็คเงินคืนภายใน 15 วันทำการหลังจากการคืนสินค้า
 • กฎการรับซื้อสินค้าของบริษัท เอบีพีโอ จำกัด ใช้ได้กับสินค้าของเอบีพีโอที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น   ไม่รวมถึงสินค้าที่ทางบริษัทได้จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายตามที่มีการระบุแจ้งให้ทราบว่าไม่รับเปลี่ยนหรือคืน  และไม่รวมกรณีของสินค้าหรือสื่อส่งเสริม การขายต่างๆ  ที่มิได้มาจากการเห็นชอบหรืออนุมัติโดยบริษัท เอบีพีโอ  จำกัด ดังนั้นสมาชิกที่ซื้อสินค้าดังกล่าวนี้ต้องเข้าใจว่าบริษัท เอบีพีโอ จำกัด  ไม่มีหน้าหลักที่ในการรับผิดชอบแต่อย่างใดในการซื้อสินค้าดังกล่าว

สมาชิก และกฎข้อบังคับจากกระทรวงสาธารณสุข

 1. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตให้วินิจฉัยหรือแนะนำให้ใช้สินค้าของบริษัท เพื่อการรักษาโรคหรือ อาการต่างๆ อย่างชี้ชัด
 2. กฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขไม่อนุญาตให้กล่าวอ้างหรือใช้คำว่า “รักษา” เพื่อเป็นการป้องกันประชาชน หรือบุคคลทั่วไปออกจากบุคคลที่เจตนาแนะนำว่ามีบางสิ่งที่สามารถใช้วินิจฉัยและรักษาโรค แทนเครื่องมือและการรักษาทางการแพทย์ได้

โบนัส

 1. การจ่ายโบนัสถือตามวันในปฏิทินเป็นหลัก โดยบริษัทจะจ่ายโบนัสพร้อมส่งบันทึกการจ่ายโบนัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ไปให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติรับโบนัสในแต่ละเดือน
 2. กรณีที่มีการคำนวณโบนัสรายเดือนคลาดเคลื่อน หรือไม่ได้รับโบนัส   ให้โทรศัพท์ถึงบริษัท (ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (IAS) สำนักงานที่ท่านได้สังกัดอยู่)  ภายใน 3 วันนับจากวันที่จ่ายโบนัส
 3. กรณีที่สมาชิกทั้งสองท่านอ้างว่าให้การสปอนเซอร์สมาชิกรายเดียวกัน บริษัทจะถือตามบันทึกเอกสารการสมัครอันดับแรกของสำนักงานใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ไม่สมัครมากกว่า 1 รหัส (Undercutting) หมายถึงว่า
 • ให้การสปอนเซอร์สมาชิกจากสายงานอื่น
 • ให้การสปอนเซอร์ภรรยาที่สามีเป็นสมาชิกอยู่แล้ว หรือในทางกลับกัน
 • สมัครเป็นลูกทีมในสายงานอื่น ในขณะที่ยังดำเนินธุรกิจในนามของสมาชิกเดิมอยู่ด้วย
 1. กรณีเกิดเหตุการณ์ “Undercutting”   ผลที่ตามมาคือ
 • ความเป็นสมาชิกของสมาชิกท่านนั้นจะถูกยกเลิก หากสมาชิกท่านนั้นรับสมัครลูกทีมหรือคู่สมรสของลูกทีมจากสายงานอื่น
 • สมาชิกทุกท่านที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนย้ายกลับไปที่ผู้สปอนเซอร์เดิม
 • กรณีที่พบว่าคู่สมรส (A) ของสมาชิก (B) ไปสมัครเป็นลูกทีมของกลุ่มอื่น ความเป็นสมาชิกของ  A  จะถูกยกเลิก   และลูกทีมทั้งหมดของ  A  จะถูกโอนย้ายมาให้กับ B
 • ไม่มีการพิจารณาจ่ายโบนัสย้อนหลังให้

การให้ความร่วมมือ

 1. นโยบาย ระเบียบการ และหลักในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน  รวมไปถึงหลักทางจรรยาบรรณ  ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางระหว่างบริษัทและสมาชิก  รวมทั้งเป็นการปกป้องสิทธิของทั้ง 2 ฝ่าย  สมาชิกท่านใดที่ละเมิดนโยบาย ระเบียบการ  และหลักการดำเนินธุรกิจดังกล่าว  จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก
 2. สมาชิกจำเป็นต้องทราบนโยบาย ระเบียบการ  และหลักการดำเนินธุรกิจ
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบาย  ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลัก   อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการส่งบันทึกแจ้งการเปลี่ยนแปลงไปให้กับสมาชิกเป็นครั้งคราว   ดังนั้นสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
 4. นโยบาย ระเบียบการ  และหลักการในการดำเนินธุรกิจเบื้องต้น  ถูกบรรจุอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกซึ่งสมาชิกได้กรอกข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์  ลงชื่อรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตาม

ขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิก

 1. บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกหากพบว่ามีการละเมิดนโยบาย ระเบียบการ  และ หลักในการดำเนินธุรกิจ แม้ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
 2. ความเป็นสมาชิกจะถูกยกเลิก หากสมาชิกให้การสปอนเซอร์กับญาติสนิท  (พี่น้อง  ผู้ปกครอง  หรือลูกหลาน)  ซึ่งภายหลังถูกพบว่าสมาชิกดังกล่าวไม่มีการดำเนินธุรกิจจริง  (ด้วยการสมัครโดยใช้ชื่อปลอม)
 3. หากสมาชิก (ให้การสปอนเซอร์กับญาติสนิทที่ได้ดำเนินธุรกิจจริง)  ถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก  ญาติสนิทดังกล่าวมีสิทธิที่จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ด้วยเช่นกัน   หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม
 4. บริษัทจะยกเลิกการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ หากพบว่าสมาชิกนักธุรกิจดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 2 บริษัท  ในเวลาเดียวกัน
 5. กรณียกเลิกการเป็นสมาชิกนักธุรกิจ ดาวน์ไลน์ของสมาชิกนักธุรกิจที่ถูกยกเลิกจะได้รับการขยับไปเป็นดาวน์ไลน์ของผู้สปอนเซอร์ที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่าขึ้นไปเป็นการถาวร

การเปลี่ยนแปลง

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสิ่งจำเป็น  เพื่อความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก