นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต https://nb.abpo.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ให้ข้อมูลได้ และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าหลักที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าหลักที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าหลักที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าหลักที่ ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

https://nb.abpo.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่อยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

https://nb.abpo.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าหลักเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง https://nb.abpo.co.th ได้ทั้ง 3 ช่องทาง

  • ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าหลักซองถึง บริษัท เอบีพีโอ จำกัด เลขที่ 3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

  • ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิสก์ (อีเมล์) ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ได้ที่ Info.nb@abpo.co.th
  • ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th  โดยสามารถกรอกรายละเอียด แจ้งเรื่องที่ต้องการจะร้องเรียนได้ทางหน้าหลัก “ติดต่อเรา” หรือ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มกรอกรายละเอียด แจ้งเรื่องร้องเรียน อยู่ด้านล่าง ถัดจากแผนที่ลงมาในหน้าหลัก “ติดต่อเรา”

ช่องทางการระงับพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของผู้ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้โดยติดต่อไปยัง

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • ที่อยู่ : 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)
  • อีเมล : e-commerce@dbd.go.th
  • เว็บไซด์ : www.dbd.go.th