นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท เอบีพีโอ จำกัด (“บริษัท”) ขอขอบคุณท่านสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งทางบริษัทรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับท่านผ่านช่องทางเว็บไซต์ และได้ให้บริการแก่ท่านในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของทางบริษัท

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น อีกทั้งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท ทางบริษัทสัญญาว่าจะป้องกันและรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน วัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เป็นการแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่ทางบริษัทได้รับ เมื่อท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัท การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ และตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านสามารถเลือกได้เกี่ยวกับการนำข้อมูลของท่านไปใช้ บริษัทขอเรียนว่า ทางบริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยบริษัทได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการและเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการอันใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความรูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และหรือบุคคลภายนอก หากปรากฏว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะขัด ละเมิด ต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือบริษัทมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบและระงับข้อความรวมถึงรูปภาพใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหลัก และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด

ข้อมูลที่บริษัทได้รับและการใช้ข้อมูล

ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทได้รับจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลสรุป

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยไม่ต้องบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้าเยี่ยมเว็บไซต์สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ได้ด้วยความสมัครใจ (เช่น ชื่อ อีเมล์แอดเดรส ประเภทถิ่นที่อยู่) เพื่อให้บริษัทสามารถตอบกลับการแสดงความคิดเห็น หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล์ ในบางกรณีบริษัทอาจเก็บข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อถึงท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในไฟล์ข้อมูลของท่าน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการบริการในกรณีที่ท่านติดต่อกับบริษัทอีกครั้ง
  2. ข้อมูลสรุป : ข้อมูลนี้ไม่มีการระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจรวมถึง Uniform Resource Locator (“URL”) ของเว็บไซต์ที่อ้างอิงมายังเว็บไซต์ของบริษัท Internet Protocol (“IP”) Address (หมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์) ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์และชนิดของบราวเซอร์ที่ท่านใช้ และเงื่อนไขการค้นหาใด ๆ ที่ท่านกรอกลงในเว็บไซต์ของบริษัท เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท จะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่อควบคุมระดับการดำเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์ ประเมินประสิทธิ์ภาพการทำงาน และปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน และให้ท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน

บริษัทอาจจัดเก็บ รวบรวม ประกาศ ส่งเสริม รายงาน หรือเปิดเผยการใช้ข้อมูลสรุปนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงท่านเป็นการส่วนตัว บริษัทจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ กับข้อมูลสรุปที่บริษัททำการรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัท หากมีการเชื่อมโยงข้อมูลใด ๆ ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

การใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับผู้อื่น

ยกเว้นกรณีต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้  บริษัทจะไม่จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า  หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บริษัทรวบรวมไว้แบบออนไลน์หากไม่ได้รับการอนุญาตจากท่าน  ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ทางออนไลน์ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือคู่ค้าทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ที่มีการทำงานร่วมกัน  รวมถึงบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการทางด้านเว็บไซต์ของบริษัทในการติดต่อกับตัวแทนหรือคู่สัญญาภายนอก  บริษัทได้กำหนดให้ตัวแทนหรือคู่สัญญาเหล่านั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นครั้งคราวตามคำสั่งศาล หมายเรียก หรือการสอบสวนจากหน่วยงานของรัฐ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานให้เจ้าหน้าหลักที่พนักงานทราบถึงกิจกรรมใด ๆ ที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตใจว่าผิดกฎหมาย  บริษัทอาจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อบริษัทเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นตามกฎหมาย  เพื่อบังคับใช้หรือปรับใช้ข้อกำหนดการใช้  หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์  ทรัพย์สิน  และความปลอดภัยของผู้อื่นและตัวบริษัทเอง

ในกรณีที่บริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมีการควบรวมกิจการหรือถูกซื้อกิจการ  หากมีการซื้อทรัพย์สินของกิจการ  บริษัทอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทที่ให้บริการท่านและผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

สิทธิส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะต้องได้รับคำอนุญาตจากท่านก่อนเสมอ  บริษัทจะไม่ใช้หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทร่วมกับผู้อื่นหากการใช้งานดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลของท่าน  ซึ่งรวมถึงการใช้งานที่ได้ระบุไว้ข้างต้น  โดยท่านไม่มีโอกาสเลือกว่าจะอนุญาตให้มีการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลของท่าน

บริษัทดำเนินมาตรการที่สมควรเพื่อให้ความมั่นใจว่า  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมจากเว็บไซต์ของบริษัทนั้นมีความถูกต้องแม่นยำ  เป็นข้อมูลปัจจุบัน  มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  และน่าเชื่อสำหรับการใช้ตามวัตถุประสงค์  หากท่านต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท  ท่านอาจติดต่อบริษัทตามวิธีที่อธิบายไว้ในส่วน “ติดต่อบริษัท” ด้านล่าง

การป้องกันข้อมูลของท่าน

บริษัทตระหนึกถึงความไว้วางใจของท่านและสัญญาว่าจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ทางออนไลน์ไม่ให้สูญหาย  ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  และถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต  บริษัทใช้มาตรการทั้งด้านกายภาพ  อิเล็กทรอนิกส์  และการจัดการในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของท่าน

ติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อแนะนำหรือสงสัยประการใด เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว  โปรดส่งอีเมลมาที่ info.nb@abpo.co.th บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขข้อกังวลและปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งมายังบริษัท เอบีพีโอ จำกัด

3/394 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทร : 02-666-0266

แฟกซ์ : 02-666-0909

อีเมล์ : info.nb@abpo.co.th