เซลล์ไซนิกส์

นวัตกรรมหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ร่างกายของมนุษย์มีข้อจำกัดในการดูดซึมสารอาหารแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร เมื่อระบบทางเดินอาหารไม่สมดุล เมื่อรับประทานอาหารเสริมเข้าไปจำนวนมากเท่าใดก็อาจดูดซึมหรือนำไปใช้ได้อย่างไม่เต็มที่

นวัตกรรม Syrnix จึงออกแบบมาอย่างใส่ใจเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพของสูตรอาหารเสริมมีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้ Syrnix ยังช่วย Boost ระบบทางเดินอาหารให้สุขภาพดีและพร้อมที่จะรับสารอาหารต่าง ๆได้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งช่วยเพิ่มสารสื่อประสาทในร่างกายเพื่อการขนส่งสารอาหารไปสู่เซลล์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์

สินค้า รับรอง