นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ https://nb.abpo.co.th ได้เล็งเห็นความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัท เอบีพีโอ จำกัด ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
  2. บริษัทได้กำหนดสิทธิ์ของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอย่างชัดเจน
  3. บริษัทได้ใช้ซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 24 ชั่วโมง
  4. บริษัทได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  5. บริษัทได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  6. บริษัทได้ใช้ระบบไฟร์วอลล์ (Firewall) เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
  7. บริษัทได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย และการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
  8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์บริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าหลักที่เฉพาะทางที่บริษัทได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ info.nb @abpo.co.th