สมาร์ทช้อป (Smart Shop)

เอบีพีโอเชื่อมั่นในศักยภาพของท่านในการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นเอบีพีโอจึงนำเสนอรางวัลสำหรับท่านสมาชิกที่มีศักยภาพ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และสามารถเป็นเจ้าของร้านค้า หรือสมาร์ทช้อป (ABPO SMART SHOP) ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าถาวร หรือร้านค้าออนไลน์ ที่จำหน่ายสินค้าเอบีพีโอให้กับเครือข่ายสายงานของท่าน รวมถึงผู้บริโภคอื่นๆ ด้วย

โดยรางวัลสำหรับสมาร์ทช้อปนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือ แบ่งเปอร์เซ็นต์ตามยอดการสั่งซื้อในเดือนนั้นๆ ของท่าน สูงสุด 15% ของ PV และส่วนที่สอง คือ หากท่านมีร้านค้าถาวรเป็นของตัวเอง ท่านจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมอีก 5% ของ PV

Smart Shop Sales Volume (PV)

ยอดสั่งซื้อของสมาร์ทช้อป (PV)

Smart Shop Reward

โบนัสสมาร์ทช้อป

Kiosk & Shop Reward

โบนัสหน้าหลักร้าน

น้อยกว่า 30,000 PV

-

-

30,000 PV – 59,999 PV

5%

10%

60,000 PV – 139,999 PV

10%

15%

140,000 PV ขึ้นไป

15%

20%

 

วิธีการคำนวณโบนัสสมาร์ทช้อป

หากท่านมียอดสั่งซื้อผ่านสมาร์ทช้อป  120,000 PV

ท่านจะได้รับโบนัสสมาร์ทช้อป 10%

= 120,000 x 10%

=

12,000 บาท

หากท่านมีหน้าหลักร้าน  ท่านจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก 5%

= 120,000 x 5%

=

6,000 บาท

รวมเป็นเงินโบนัสสมาร์ทช้อปทั้งสิ้น

= 12,000 + 6,000 

=

18,000 บาท

 

หมายเหตุ :        รักษายอดซื้อส่วนตัวขั้นต่ำ 600 PV 

บริษัทจะจ่ายโบนัสสมาร์ทช้อปให้ท่านเดือนละ  1 ครั้ง (คำนวณรอบวันที่ 1-31) 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเป็น ABPO SMART SHOP

 

 1. การพิจารณาแต่งตั้ง
  • ABPO SMART SHOP ตกลงที่จะรับมอบสินค้าเพื่อการจัดจำหน่าย  ให้การบริการ  และกระจายสินค้าจากบริษัท บริษัทตกลงที่จะจัดหาสินค้าของบริษัท  ให้แก่ ABPO SMART SHOP   เพื่อการจัดจำหน่าย  ให้การบริการ  และกระจายสินค้าจากบริษัท แต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้  รวมถึงข้อกำหนดของ ABPO SMART SHOP  ที่บริษัทกำหนดด้วย
  • คู่สัญญาตกลงกันว่าสินค้าของบริษัททั้งหมดที่ส่งมอบให้แก่ ABPO SMART SHOP ในทุกวัตถุประสงค์และเจตนา   ทรัพย์สินของบริษัทและสินค้าที่อยู่ในคลังทั้งหมดซึ่งมอบแก่ ABPO SMART SHOP  จะถูกเก็บในสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติและสถานที่ที่ระบุไว้เท่านั้น   ห้ามมิให้ ABPO SMART SHOP  เก็บสินค้าที่ได้รับในสถานที่อื่นใด
  • คู่สัญญาตกลงกันว่าบริษัทมีสิทธิ์อำนาจเด็ดขาดในการอนุมัติการแต่งตั้ง ABPO SMART SHOP  และกำหนด จำนวน ABPO SMART SHOP  พร้อมทั้งกำหนด พื้นที่อาณาเขตในการจำหน่ายสินค้า ให้การบริการ และกระจายสินค้า ตามดุลยพินิจของบริษัท
  • ABPO SMART SHOP จะต้องมียอดซื้อขั้นต่ำในครั้งแรก 300,000 บาท ในกรณีที่เป็นสมาชิกใหม่ของบริษัท

ในกรณีที่เป็นสมาชิกของบริษัทอยู่แล้ว  ท่านต้องรักษาโบนัสคลาสขั้นต่ำ SD & Up ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป  และจะต้องมียอดซื้อขั้นต่ำในครั้งแรก 300,000 บาท  บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาสินค้า  โดยจะแจ้งให้ ABPO SMART SHOP  ทราบล่วงหน้าหลักอย่างน้อย 30 วัน

 

 1. ความรับผิดชอบของABPO SMART SHOP
 • ABPO SMART SHOP ต้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ  ในกรณีที่พบว่า ABPO SMART SHOP ปฏิบัติการนอกพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ  โดยดุลยพินิจของบริษัท  จะถือว่า ABPO SMART SHOP กระทำผิดต่อนโยบาย  ระเบียบการ  และหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • ABPO SMART SHOP ต้องบันทึกการขายสินค้าให้กับสมาชิกหรือผู้บริโภคในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของบริษัททุกครั้ง  
 • ABPO SMART SHOP จะต้องตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นที่บริษัทได้ทำการส่งมอบให้โดยทันที  เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าปริมาณและสินค้าชนิดนั้นถูกต้องตรงกับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่  หากสินค้าไม่ถูกต้องตามใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้า / ใบเสร็จรับเงิน ABPO SMART SHOP  จะต้องปฏิเสธการรับมอบสินค้าทันที  และติดต่อกลับมายังบริษัท สำนักงานที่ขายสินค้าให้กับท่านภายในวันถัดไป
 • ABPO SMART SHOP จะต้องมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ต่อเดือน
  • ABPO SMART SHOP จะต้องมียอดจำหน่ายในทุกไตรมาส ไม่ต่ำกว่า 450,000 บาทต่อไตรมาส ในกรณีที่ยอดรวมไม่ถึง 450,000 บาท บริษัทเปิดโอกาสให้ภายในไตรมาสถัดไป ต้องทำยอดให้ถึง 450,000 บาท ในกรณียอดจำหน่ายในไตรมาสถัดไปยังไม่ถึง 450,000 บาท ติดต่อกัน 2 ไตรมาส บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกสัญญา ABPO SMART SHOP  โดยลดสถานะลงมาเป็นสมาชิก ยังมีสิทธิ์ในการสั่งซื้อสินค้าแต่จะไม่ได้ค่าตอบแทนจากยอดส่งซื้อตามเงื่อนไขของ ABPO SMART SHOP 
  • ABPO SMART SHOP จะต้องมียอดจำหน่ายในทุกไตรมาส  หากไม่มียอดจำหน่ายในไตรมาสใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกสัญญา ABPO SMART SHOP 
  • เงื่อนไขของการกลับมาเป็น ABPO SMART SHOP อีกครั้งหลังจากถูกปรับลดสถานะ คือ ABPO SMART SHOP  จะต้องบรรลุเป้าหมายมียอดสั่งซื้อไตรมาสละ 450,000 บาท ติดต่อกัน 2 ไตรมาส ถึงจะได้รับการปรับขึ้นเป็น ABPO SMART SHOP  อีกครั้ง
 • ABPO SMART SHOP ต้องให้ความร่วมมือกับบริษัท   และต้องตอบรับการสอบถามจากบริษัทหรือตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทโดยทันที   หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ บริษัท จะถือว่า ABPO SMART SHOP  กระทำการโดยมิชอบและผิดสัญญา
 • ABPO SMART SHOP ต้องไม่ค้างชำระค่าสินค้า  หรือค่าบริการใดๆ ตามที่บริษัทกำหนด  ทั้งบางส่วนหรือเต็มจำนวน 
 • ABPO SMART SHOP ต้องเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง  รวมถึงการอบรมต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดไว้ให้กับทาง ABPO SMART SHOP  โดยเฉพาะ   ซึ่ง ABPO SMART SHOP  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการนี้
 • ABPO SMART SHOP ต้องตรวจสอบข้อมูลในระบบการสมัครสมาชิกและต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน  พร้อมตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด ก่อนที่จะยื่นแก่บริษัท
 • การร้องขอ ข้อเสนอ  คำแนะนำใดๆ ก็ตามที่ส่งให้แก่บริษัท  ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 • การส่งเสริมการขาย การให้สินน้ำใจ การสร้างแบบแผนเพื่อการแข่งขัน  และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดที่ทาง ABPO SMART SHOP  เป็นผู้ริเริ่ม  ต้องได้รับการตรวจแก้ไขและอนุมัติโดยบริษัทก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง
 • ABPO SMART SHOP ต้องกระทำการโดยซื่อสัตย์  สุจริต  ตรงไปตรงมา และต้องจัดหาบริการให้กับสมาชิกต่างๆให้ดีที่สุด  ไม่ว่ามาจากกลุ่มของตนเองหรือไม่ก็ตาม
 • ABPO SMART SHOP ต้องเก็บรักษาและดูแลสินค้าที่ได้รับมอบเป็นอย่างดี  หากบริษัทมีการตรวจพบว่าสินค้าที่ได้เก็บรักษาโดย ABPO SMART SHOP  เกิดมีความเสียหายก่อนส่งมอบให้ลูกค้า   บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการตักเตือน   ตลอดจนเลิกสัญญา  ทั้งนี้โดยดุลยพินิจของบริษัท
 • ABPO SMART SHOP ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ลูกค้า  ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจากการเก็บรักษา  และไม่ได้ดูแลสินค้าตามวิธีการและข้อกำหนดของบริษัท